Leveringsvoorwaarden


Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Floriset afsluit. Klik hier voor de uitgebreide versie van de algemene voorwaarden. 

Prijzen
De prijzen zijn netto exclusief btw en alleen geldig bij gesloten opdracht ineens en bij aflevering op een adres in Nederland. 

Kosten transport, handeling en meerwerk
De kosten voor handeling, transport, plaatsing worden per opdracht berekend of zijn een vast percentage van het totaal netto totaalbedrag.
Eventuele extra kosten door noodzakelijke werkzaamheden, of extra verzoeken die niet opgenomen zijn in de offerte, worden besproken en op basis van nacalculatie gefactureerd. 

Aflevering
Aflevering van de goederen/producten of diensten is mogelijk op maandag tot en met zondag. Wanneer er extra middelen nodig zijn voor de aflevering en plaatsing van de bestelde items op de locatie zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Tijdens de plaatsing dienen de ruimtes vrij toegankelijk te zijn. 

Levertijd 
De levertijd is ongeveer 4-8 weken, exclusief onvoorziene omstandigheden en vakantie en feestdagen. 

Wijzigingen 
Wanneer de levering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld, dient hiervoor vooraf en in overeenstemming een nieuwe datum en tijdstip voor aflevering te worden gekozen. Afhankelijk van de grote van de materialen kunnen er extra koste in rekening worden gebracht voor extra transport en de opslag van de goederen.

Indien opdrachtgever de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is de opdrachtgever in verzuim en is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de opdrachtgever. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Tenzij anders overeengekomen.

Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door opdrachtgever heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van Floriset ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te voorkomen, is Floriset gerechtigd de betreffende producten te verkopen.

Geldigheid 
De geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen. 

Aanbetaling
Bij akkoord op de offerte en voor de start van de opdrachten wordt verzocht 50% van het totaalbedrag over te maken. Na de aflevering wordt verzocht het restant 50% van het totaalbedrag over te maken. 

Extra kosten